هاست ارزان RHEU200
 • فضا: ‌ 200 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 5GB
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3Ghz
 • حداقل رم: 6GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

4,950 تومان
ماهانه

هاست ارزان RHEU350
 • فضا: ‌ 350 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 10GB
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3Ghz
 • حداقل رم: 6GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

5,500 تومان
ماهانه

هاست ارزان RHEU650
 • فضا: ‌ 650 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 15GB
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3Ghz
 • حداقل رم: 6GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

5,950 تومان
ماهانه

RHEU0
 • فضا: ‌ 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 16GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

6,950 تومان
ماهانه

RHEU00
 • فضا: ‌ 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 16GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

8,950 تومان
ماهانه

RHEU000
 • فضا: ‌ 3000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 16GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

10,900 تومان
ماهانه

RHEU01
 • فضا: ‌ 4 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

12,950 تومان
ماهانه

RHEU02
 • فضا: ‌ 7 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

13,900 تومان
ماهانه

RHEU03
 • فضا: ‌ 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

16,950 تومان
ماهانه

RHEU04
 • فضا: ‌ 18 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

19,900 تومان
ماهانه

RHEU05
 • فضا: ‌ 28 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

23,900 تومان
ماهانه

RHEU06
 • فضا: ‌ 48 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نا محدود
 • محل سرور: فرانسه OVH
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پردازنده: ‌ 3.2Ghz
 • حداقل رم: 24GB
 • فایروال سخت افزاری: ‌ دارد

شروع از

39,900 تومان
ماهانه

هاست RHF01
 • فضا: 150 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 3 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

2,950 تومان
ماهانه

هاست RHF02
 • فضا: 250 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 4 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

3,600 تومان
ماهانه

هاست RHF03
 • فضا: 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 5 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

4,600 تومان
ماهانه

هاست RH01
 • فضا: 750 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 15 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

5,600 تومان
ماهانه

هاست RH02
 • فضا: ‌ 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌45 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

7,800 تومان
ماهانه

هاست RH03
 • فضا: ‌ 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 60 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

10,800 تومان
ماهانه

هاست RH04
 • فضا: ‌ 4 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌70 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

16,700 تومان
ماهانه

هاست RH05
 • فضا: ‌ 8 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌80 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

22,800 تومان
ماهانه

هاست RH06
 • فضا: ‌ 12 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 90 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

29,900 تومان
ماهانه

هاست RH07
 • فضا: ‌ 16 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 99 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

36,700 تومان
ماهانه

هاست RH08
 • فضا: ‌ 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 110 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

41,900 تومان
ماهانه

هاست RH09
 • فضا: ‌ 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 150 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

49,900 تومان
ماهانه

هاست ایران RH10
 • فضا: ‌ 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 125 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

75,700 تومان
ماهانه

هاست ایران RH11
 • فضا: ‌ 37 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 140 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

87,500 تومان
ماهانه

هاست ایران RH12
 • فضا: ‌ 47 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 150 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در هفته

شروع از

99,500 تومان
ماهانه

WPRH01
 • فضا: ‌ 250 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 55 گیگابایت
 • محل سرور: انتخابی
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

9,900 تومان
ماهانه

WPRH02
 • فضا: ‌ 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور: انتخابی
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

12,000 تومان
ماهانه

WPRH03
 • فضا: ‌ 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 150 گیگابایت
 • محل سرور: انتخابی
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

16,900 تومان
ماهانه

هاست RHW10
 • فضا: ‌ 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 50 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ Plesk
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

21,500 تومان
ماهانه

هاست RHW11
 • فضا: ‌ 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 60 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ Plesk
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

26,500 تومان
ماهانه

هاست RHW12
 • فضا: ‌ 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 70 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ Plesk
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

31,500 تومان
ماهانه

CRH01
 • فضا: ‌ 200 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 50 گیگابایت
 • محل سرور: اروپا
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

159,000 تومان
شش ماهه

CRH02
 • فضا: ‌ 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 70 گیگابایت
 • محل سرور: اروپا
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

236,000 تومان
شش ماهه

CRH03
 • فضا: ‌ 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور: اروپا
 • کنترل پنل: ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه: ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی: یک بار در ماه

شروع از

296,000 تومان
شش ماهه